Algemene Voorwaarden Horren.com Zakelijk

Klantenservice

Kunnen wij u helpen? Vraag het onze specialisten

Neem contact op

Onze medewerkers zitten voor u klaar


Download als pdf

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit
Artikel 2 - Definities
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen
Artikel 5 - Levering: termijnen, uitvoering en wijziging
Artikel 6 - Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst
Artikel 7 - Betaling en incassokosten
Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9 - Garanties, onderzoek en klachttermijn
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
Artikel 11 - Risico-overgang
Artikel 12 - Overmacht
Artikel 13 - Intellectuele eigendom
Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 15 - Deelbaarheid
Artikel 16 - Overdracht
Artikel 17 - Verklaring van afstand


Artikel 1 - Identiteit

Wij zijn Horren.com en Horren.com Zakelijk. Dit zijn onze gegevens:
Arnesteinweg 27
4338 PD Middelburg NL
Tel. 0118 491681 (Nederland), 03 8084410 (België) 
www.horren.com/zakelijk
klantenservice@horren.com
Kamer van Koophandel nummer 75273950
BTW-nummer BTW NL860218405B01


Artikel 2 - Definites

 1. Horren.com Zakelijk, Horren.com en 'wij': dat zijn wij.
 2. Klant, 'u': iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij ons producten koopt.
 3. Producten: alle goederen die door Horren.com via de website, via e-mail en telefonisch worden verkocht.
 4. Diensten: alle diensten die Horren.com via de website aanbiedt.
 5. De website: de websites https://horren.com/zakelijk en/of https://zakelijk.horren.com.
 6. Dag: een kalenderdag.
 7. Werkdag: een doordeweekse dag die niet een nationale feestdag in Nederland en/of België is.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Horren.com Zakelijk (https://zakelijk.horren.com) en op elke overeenkomst tussen u en ons.
 2. Algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 3. Horren.com mag op ieder moment de Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de in die voorwaarden genoemde datum van toepassing.
 4. Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Dat houdt ook in dat u instemt met alle rechten en plichten zoals die op onze website staan.

Artikel 4 - Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch wanneer we het bestelde product of de dienst niet meer aanbieden. Een aanbieding is eenmalig. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
 2. Staan er fouten in de aanbieding als gevolg van een vergissing of verschrijving, dan kunt u ons daar niet aan houden.
 3. Alle prijzen in een aanbieding zijn exclusief BTW. Ook andere heffingen van overheidswege en de kosten die bovenop de aanbieding komen vallen hierbuiten.
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
 5. De foto’s op de website komen grotendeels overeen met onze producten. Wij zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen in afbeeldingen en/of kenmerken.
 6. Horren.com behoudt zich het recht voor om bestellingen of aanvragen te weigeren. Wij hoeven hiervoor geen reden op te geven.
 7. Producten kunt u niet terugsturen.
 8. Als we op rekening leveren, dan gaan we ervan uit dat u ons op de hoogte houdt over wijzigingen bij de Kamer van Koophandel of uw bedrijfsstructuur en uw financiële positie.

Artikel 5 - Levering: termijnen, uitvoering en wijziging

 1. We zetten ons in om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken.
 2. We verzenden de bestelling naar het adres dat u heeft opgegeven toen u de bestelling plaatste. Dat kan via de website, mail, livechat of telefonisch gedaan zijn.
 3. Indien de verwerking van de bestelling vertraging oploopt, of als we de bestelling niet leveren, dan laten we dit zo snel mogelijk weten en kunt u de bestelling zonder extra kosten annuleren.
 4. We doen er alles aan om altijd binnen de genoemde levertijd te leveren. De termijnen zijn vrijblijvend. Indien wij ons niet aan de levertijd kunnen voldoen, dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Als we de leveringstermijn niet halen, laten we dit zo snel mogelijk weten.
 5. Horren.com kiest de manier van verzending. Indien u de voorkeur heeft voor een andere manier van verzending, dan dient dit vooraf met ons overlegd te worden. De keuze voor de verzendpartner wordt altijd door ons genomen.
 6. Bestellingen worden in beginsel altijd in z'n geheel verzonden. Indien u deellevering(en) wenst, dan dient u dit vooraf aan te vragen. Wij kunnen deellevering weigeren. Voor deelleveringen kunnen we extra kosten in rekening brengen.
 7. Het door u opgegeven afleveradres dient met een kleine vrachtwagen bereikbaar te zijn.
 8. Als er een afwijking is in de levering, hoeveelheden of specificaties, dan lossen we dat samen met u op. In dat geval moet u de factuur nog steeds betalen.
 9. Weigert u producten of diensten, of komt u uw afspraak voor de levering niet na, dan heeft Horren.com het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Of om direct over de producten te beschikken. De schade en/of kosten die zijn gemaakt door deze situatie kunnen we verhalen op de klant. Denk hierbij aan vervoerskosten en opslagkosten.


  Artikel 6 – Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

   1. Horren.com mag op ieder moment de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit kan het geval zijn als:
    1. U de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
    2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat u uw verplichtingen niet na kunt komen.
    3. U gevraagd is om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen voor de overeenkomst kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.
    4. Door vertraging van uw kant wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.
     De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
   2. Horren.com mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is om te kunnen leveren.
   3. Als de overeenkomst wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze aanspraken zoals die in de wet en in de overeenkomst staan.
   4. In het geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen beschikt, dan mogen wij de overeenkomst per direct opzeggen of een bestelling annuleren. Hierbij zijn wij niet verplicht om u te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op u zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
   5. Als u (gedeeltelijk) een geplaatste bestelling, annuleert, dan brengen we u de daarvoor bestelde of gereedgemaakte producten in rekening. Hierbij horen ook eventuele afvoer- en afleveringskosten daarvan en de gereserveerde arbeidstijd.


    Artikel 7 - Betaling en incassokosten

    1. We verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben, in euro's. Horren.com kan per levering of bestelling factureren en de betalingstermijn wijzigen. Dat kan ook betekenen dat we een betaling vooraf instellen.
    2. Als u de factuur niet op tijd betaalt, dan zien wij dat als verzuim en bent u ons 8% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet u die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat u in verzuim bent totdat u het bedrag hebt betaald. Daarnaast kunnen wij ook de daadwerkelijke geleden schade en gemaakte kosten opeisen.
    3. Als wij aan u een bedrag verschuldigd zijn, dan mogen we dit verrekenen met elk bedrag dat wij nog van u tegoed hebben.
    4. Als u bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dan dient u deze alsnog betalen, zolang hier geen overeenstemming over is.
    5. Als u niet of niet op tijd uw verplichtingen naar ons nakomt, dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te ontvangen voor uw rekening. Ook de eventuele gerechtelijke kosten.
    6. Op rekening bestellen is mogelijk na onze goedkeuring. De betalingstermijn stellen wij vast. Deze kunnen we op ieder moment wijzigen. Dit geldt ook voor het instellen van betaling vooraf onder.
    7. Horren.com mag kredieten en betalingen achteraf op rekening wijzigen. Hiervoor hoeven we geen reden op te geven.
    8. Als u van Horren.com op rekening mag bestellen, maakt u bij elke bestelling gebruik van de aan u toegewezen identificatiemiddelen zoals accountnaam, paswoord of andere codes.
    9. Horren.com is nooit aansprakelijk voor verlies, diefstal, misbruik of verkeerd gebruik van deze identificatiemiddelen. U meldt dit meteen bij Horren.com.


     Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

     1. De producten die wij u leveren, blijven ons eigendom totdat u alle gemaakte afspraken bent nagekomen. Hieronder zijn de betaling, rentes en andere kosten inbegrepen.
     2. Producten die vallen onder het eigendomsvoorbehoud mogen niet worden doorverkocht of als betaalmiddel gebruikt worden. Het is ook niet toegestaan om de producten af te geven als onderpand of een ander recht op een product laten vestigen.
     3. U bent verplicht er alles aan te doen om de eigendomsrechten van Horren.com veilig te stellen. Dat betekent dat u de producten die onder eigendomsvoorbehoud vallen, bewaart op zo’n manier dat deze nog steeds herkenbaar van Horren.com zijn. Herkenningstekens op het product of de verpakking mogen niet verwijderd, beschadigd of onduidelijk gemaakt worden.
     4. Als er om wat voor reden dan ook beslag gelegd wordt op uw vermogen of op producten die wij onder eigendomsvoorbehoud geleverd hebben, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen. Kunt u uw betalingsverplichtingen niet nakomen? Dan bent u verplicht om op eigen kosten de producten die nog van ons zijn, aan ons terug te geven.
     5. Als u producten in beheer heeft die van Horen.com zijn, dan bent u verplicht deze te verzekeren tegen brand, diefstal, ontploffings- en waterschade. Bij een uitkering van de verzekering, hebben wij recht op de uitkering van het bedrag voor onze producten.
     6. U dient mee te werken om onze goederen en/of uitkering aan ons over te dragen. U dient ons daarbij te informeren waar de producten zijn en ons toegang te geven tot die plek.


      Artikel 9 - Garanties, onderzoek en klachttermijn

      1. Alle producten die Horren.com aan u levert, werken zoals u redelijkerwijs mag verwachten zolang u of iemand anders ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. De garantie zoals bedoeld in dit artikel is van toepassing op producten die gebruikt worden in Nederland en België. Gebruikt u of uw klant de producten buiten Nederland en België? Dan kunnen wij afwijkende garantie- en andere voorwaarden stellen.
      2. De garantie zoals genoemd in dit artikel is de fabrieksgarantie van het product.
      3. De garantie vervalt als de producten niet op de correcte manier worden gebruikt. Dit is tevens van toepassing op achterstallig of slecht onderhoud en omstandigheden waar wij geen invloed op hebben zoals extreme weersomstandigheden en de gevolgen daarvan.
      4. We verwachten van u dat u zelf of uw klant de producten die wij bij u brengen onderzoekt, om te kijken of alles wat we afgesproken hebben klopt.
      5. Als er zichtbare gebreken zijn aan de producten die u of uw klant van ons ontvangt, dan moet u dit binnen 3 werkdagen aan ons melden. Doe dit alstublieft schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk. Niet zichtbare gebreken moeten binnen 5 werkdagen schriftelijk doorgegeven worden. Als u geen melding maakt, dan gaan we ervan uit dat u en uw klant de producten aanvaarden.
      6. Een gebrek of schade aan de product(en) schort de betaaltermijn niet op.
      7. Indien en wij overeenkomen dat het product niet werkt zoals u zou mogen verwachten en u heeft dit tijdig gemeld, dan ruilen wij het product zo snel mogelijk, of laten wij het repareren. De verzendkosten zijn in dat geval voor onze rekening. Indien wij het product niet kunnen vervangen of (laten) repareren, dan betalen we u het aankoopbedrag terug.
      8. Als uw klacht ongegrond blijkt te zijn, dan zijn de kosten die wij gemaakt hebben voor onderzoek en de verzendkosten voor uw rekening.
      9. Als de garantietermijn verlopen is, zijn alle kosten voor herstel of vervanging voor de klant. Dit geldt ook voor administratie-, verzend- en andere kosten.
      10. Bij voor u op maat gemaakte of ingekochte producten is restitutie van het aankoopbedrag niet mogelijk.
      11. Als u zelf schade aan een geretourneerd product heeft veroorzaakt, nemen wij dit niet retour. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor uw rekening. Een retourzending moet verkeren in dezelfde staat als dat wij het product geleverd hebben.


       Artikel 10 - Aansprakelijkheid

       1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade zoals genoemd in dit artikel.
       2. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar we aansprakelijk voor zijn.
       3. Onze aansprakelijkheid is nooit hoger dan het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag in dat specifieke geval.
       4. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade, en alleen indien u de schade aantoont.
       5. Indien onjuiste of onvolledige gegevens aan ons zijn verstrekt, dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
       6. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade (zoals gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie).
       7. Indien u verzekerd bent tegen de ontstane schade, dan zijn wij niet aansprakelijk.
       8. Indien wij schade met opzet veroorzaakt of zijn we bewust onvoorzichtig geweest, dan zijn wij aansprakelijk voor de schade.


       Artikel 11 - Risico-overgang

       1. Vanaf het moment dat de producten geleverd zijn, gaat het risico over van Horren.com naar u.
       2. Als de levering van de producten niet kan plaatsvinden en dat aan u verwijtbaar is, dan draagt u het risico. Dit geldt vanaf de oorspronkelijke leverdatum zoals wij die aan u doorgegeven hebben.
       3. Zodra wij de producten geleverd hebben op het door u opgegeven adres, dan is dat het moment dat het risico over gaat van Horren.com naar u.


        Artikel 12 - Overmacht

        In het geval van overmacht hoeven wij ons niet aan onze verplichtingen te houden naar u toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stakingen, ziekte onder personeel, brand, overstroming, waterschade, oorlogen en opstanden, export- en/of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, IT-storingen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en/of backend, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, en het ontbreken van via overheidswege te verkrijgen vergunningen.


        Artikel 13 - Intellectuele eigendom

        Alle rechten van intellectuele eigendom zoals octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepten liggen bij Horren.com, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.


        Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

        1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
        2. Als er een geschil ontstaat, dan wordt dit voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de statutaire zetel van Horren.com gevestigd is. Is er sprake van een dwingende wetsbepaling waardoor er een andere rechter aangewezen wordt, dan wordt het aan die aangewezen rechter voorgelegd.


        Artikel 15 - Deelbaarheid

        Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar is, dan wordt deze voorwaarde afgescheiden van de Algemene Voorwaarden. Dit beïnvloedt niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Partijen zullen al het mogelijke doen om een eventuele ongeldige bepaling te vervangen door bepalingen die wel van kracht zijn.


        Artikel 16 - Overdracht

        1. Uw rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene voorwaarden zijn in beginsel niet overdraagbaar. Indien u deze toch wilt overdragen, dan heeft u hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig.
        2. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit onze overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Hierover wordt u dan geïnformeerd.


         Artikel 17 - Verklaring van afstand

         Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.